Ansök om bygglov

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Byggenheten tar emot och behandlar din bygglovsansökan. Fullständiga handlingar gör att processen går snabbare, vi hjälper gärna till med information och råd så att det blir rätt från början.

Ansökningshandlingar

Du lämnar in din bygglovsansökan i ett exemplar och den ska innehålla följande handlingar:

 • Ansökningsblankett
 • Huvudritningar
 • Situationsplan
 • Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig
 • VA-karta om anslutning ska göras till kommunalt vatten och avlopp

Ritningar ska lämnas in som papperskopior och vara försedda med fastighetsbeteckning, datum och uppgift om vem som har upprättat dem. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda i svart och vitt och lämpade för arkivering. Rutat eller linjerat papper är olämpligt. Samtliga ritningar ska vara vikta till A4-format.

Ansökan och övriga handlingar skickar du till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80 KINNA

Du kan också skicka din bygglovsansökan via e-post till byggenheten@mark.se, men ansökan måste vara undertecknad.

Huvudritningar

Huvudritningen ska vara i skala 1:100 och visa följande:

 • Fasader, planer och sektioner
 • Byggnadens/tillbyggnadens yttermått
 • Användningssättet för samtliga utrymmen
 • Befintliga och blivande marklinjer markerade på fasader
 • Måttsatta våningshöjder på sektioner
 • Möblerad nybyggnad och tillbyggnad för granskning av tillgänglighet

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:500 eller 1:400, ritas på nybyggnadskarta eller grundkarta och innehålla:

 • Väderstreck, norrpil
 • Fastighetens gränser
 • Angränsande gator och vägar
 • Tillfartsvägar, grönytor, parkeringsplatser
 • Byggnadens huvudmått
 • Byggnadens avstånd till fastighetsgränser
 • Byggnadens avstånd till andra byggnader
 • Angivande av byggnader som ska rivas
 • Angivande av befintliga byggnader och byggnad som tillkommer
 • Anslutningspunkt för VA vid nybyggnad och kommunal anslutning

Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig

Kontrollansvarig är en person som hjälper byggherren med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas.

Vi hjälper dig med kartunderlag

Behöver du kartunderlag kontakta plan-  och byggnadsnämndens expedition. Läs mer om kartor för bygglov här.

Enskilt avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar tillstånd för en godkänd vatten- och avloppsanläggning.

Råd och tips

Behöver du ytterligare information, råd eller tips är du välkommen att vända dig till vår expedition. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun