Sidans innehåll

Dricksvatten

För att säkerställa renhet och kvalitet måste dricksvattenanläggningar registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vilka omfattas och vad krävs för att följa reglerna?

Vatten - vårt livsmedel

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet. Om din dricksvattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) ska den registreras hos bygg- och miljönämnden.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer.
När dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, exempelvis en restaurang eller café med egen brunn, gäller däremot dricksvattenföreskrifterna oavsett hur mycket eller lite vatten som produceras.
Om du omfattas av reglerna ska ett provtagningsprogram över dricksvattnet tas fram. Provtagningsprogrammet ska bland annat innehålla provpunkter och provtagningsfrekvens. Detta fastställs av miljönämnden.

Exempel på verksamheter som ska registreras:

  • En restaurang eller ett café med egen dricksvattenbrunn
  • En fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget dricksvatten
  • En förskola med egen dricksvattenbrunn
  • En samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten
  • Gemensamhetsanläggningar i villa och fritidshusområden med mer än 50 personer
  • Camping

Anmälan om registrering

Anmälan om registreringen gör du via blanketten Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Pdf, 272.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 754 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen 2024. Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen