Sidans innehåll

Registrera livsmedelsanläggning

För att säkerställa säkerhet och kvalitet måste livsmedelsanläggningar registreras enligt föreskrifter.

Registrering hos miljöenheten

Alla livsmedelverksamheter ska registreras hos kommunens miljöenhet. Verksamheten får påbörjas 10 arbetsdagar efter det att anmälan inkommit till miljöenheten. Vid en registrering görs alltså ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla relevanta krav på egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen. Lokalen och egenkontrollen kontrolleras vid första inspektionen och om något är bristfälligt kan miljöenheten besluta om olika sanktioner.

Vad händer när man ska köpa/överta en verksamhet?

Du som köper eller tar över en verksamhet måste göra en anmälan om registrering hos miljöenheten precis som om det vore en ny anläggning. Gör man inte det är verksamheten olaglig och en sanktionsavgift kommer att tas ut. Handläggningstiden för en komplett anmälan om registrering är 10 arbetsdagar.

Anmälan och ansökan

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet gör du via vår e-tjänst . Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av registrering motsvarande en timma.

Upphörd eller ändrad verksamhet

Om du väljer att upphöra med din verksamhet, eller om du ska göra en ändring som har betydelse för din riskklassning, ska du informera miljöenheten om detta. För handläggning av upphörande av verksamhet tas ingen avgift ut. Tänk på att meddela miljöenheten så snart verksamheten ska upphöra. Om verksamheten flyttar krävs en ny registrering.

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 754 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen 2024. Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen