Sidans innehåll

Livsmedelskontroll

Miljöenhetens kontroller säkerställer att livsmedelsverksamheter följer EU-lagstiftningen för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet.

Regelbunden kontroll

Miljöenheten arbetar för att förebygga problem genom att regelbundet kontrollera livsmedelsverksamheter. Målet är att säkerställa att konsumenter kan köpa och konsumera livsmedel utan att riskera att bli sjuka. Det är företagens ansvar att se till att de livsmedel de säljer är säkra. Miljöenheten genomför kontroller i kommunen och dessa är anpassade efter behov och baseras på bedömning av risker.

En anmäld revision

En revision är alltid föranmäld, så att man i lugn och ro kan gå igenom egenkontrollen och journalerna tillsammans. För de företag som har en HACCP-plan så görs även en genomgång av denna.

Inspektion

En inspektion görs oanmäld och då tittar vi på hur verksamheten följer livsmedelslagens krav.

Det här tittar vi på:

  • Vilka rutiner som finns
  • Lokalens utformning, material och slitage
  • Hur livsmedel förvaras. nedkyls, varmhålls och tillagas/tillbereds
  • Rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning
  • Var städutrustning förvaras och var omklädning sker
  • Om tvål och engångshanddukar finns

Efter inspektionen skrivs det en rapport som skickas till verksamhetsutövaren. Om det framkommer vid inspektionen att verksamheten inte följer de krav som finns i EU-förordningarna eller livsmedelslagen så kommer sanktioner, till exempel föreläggande eller förbud, att riktas mot verksamheten.

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 754 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen 2024. Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen