Attefallshus

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Ett attefallshus är en komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter. Till skillnad från friggebodar ska byggnaden kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. Om du planerar att bygga ett attefallshus som ska fungera som en självständig bostad måste du göra en anmälan till plan- och byggnadsnämnden. Ett enkelt attefallshus kräver endast anmälan inom detaljplanerat område. Tänk sedan på att invänta startbesked innan du börjar bygga.

När du har skickat in anmälan görs en bedömning om ditt projekt följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande innan du får ditt startbesked. 

Skicka in undertecknad anmälan och övriga handlingar till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80 KINNA

Du kan också skicka din anmälningsblankett via e-post till byggenheten@mark.se

Handlingar du ska bifoga:

  • Planritning, sektionsritning och fasadritning i skala 1:100
  • Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag)
  • Konstruktionsritning
  • Kontrollplan

Detta gäller

Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte vara större än 30 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter. Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15 kvm. En friggebod kräver inte en anmälan.    

Byggnaden får inredas som ett permanent bostadshus. Den kallas då för ett komplementbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder, till exempel tillgänglighet och användbarhet.

Ibland krävs det ändå bygglov

Du behöver bygglov för ditt attefallshus om din fastighet ligger i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för till exempel attefallshus och friggebodar. Du kan också behöva bygglov om din fastighet ligger i ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt.

Dispens för strandskydd

För att bygga ett attefallshus inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens.

Kommunalt vatten och avlopp

För ett Attefallshus eller likvärdigt som ska fungera som en självständig bostad, kan det tillkomma en lägenhetsavgift och eventuellt andra anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Kontakta teknik- och servicenämndens kundtjänst innan du bygger, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Enskilt avlopp
Om du har enskilt avlopp kontaktar du miljöenheten som gör en bedömning av den befintliga avloppsanläggningen för att se om den klarar mer belastning. Om anläggningen inte klarar kraven kan du behöva rusta upp den eller bygga en ny.

Publicerad av: Marks kommun