Sidans innehåll

Attefallshus

Du får bygga ett attefallshus med maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på din tomt. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggenheten och få ett startbesked.

Det finns två typer av attefallshus: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Ett attefallshus som kan användas permanent boende eller fritidsboende kallas för komplementbostadshus.

Du behöver göra en anmälan men inte en ansökan om:

 • Attefallshuset står på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus
 • du har gjort en anmälan och fått ett startbesked
 • attefallshuset byggs i bostadshusets omedelbara närhet. Inom 30 meter från bostadshuset
 • den högsta höjden från mark till taknock är max 4,0 meter
 • byggnadsarean är max 30 kvadratmeter

Du behöver bygglov om:

 • Du ska placera attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och dina grannar inte godkänner det
 • Om ditt hus eller området du bor i är kulturhistoriskt värdefullt.
 • I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Tänk på

Om du bygger attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner måste du söka bygglov. Du kan inte placera attefallshuset närmare tomtgräns än 4,5 meter mot gata eller annan allmän plats.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens hos Miljöenheten.

Strandskydd

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Permanent boende

För att klassas som permanent boende ska det finnas utrymme för kök, hygien, sov- och allrum, samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Dessa handlingar behöver du skicka in:

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

Om du ska bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter ska du skicka in ett grannemedgivande. Grannen skriver under sitt godkännande på situationsplanen.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur delar i byggprojektet ska byggas.

En teknisk beskrivning är en handling som visar de tekniska lösningarna som används i bygget. En teknisk beskrivning innehåller:

 • Bärande stomme
 • Takkonstruktion
 • Brandskydd
 • Uppvärmning
 • Ventilation
 • Energihushållning
 • Säkerhet

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

 • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • Hur kontrollerna ska utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

 

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Den kontrollansvariga ska vara certifierad. Det är byggherrens uppdrag att kontakta en person som är certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida kan du se en lista över certifierade kontrollansvariga. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvariga och de personer som utför åtgärden kan inte arbeta på samma företag.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen