Sidans innehåll

Garage eller carport

För nybyggnation av garage eller carport behöver du normalt bygglov. Att byta ut en garageport till en vägg eller bygga en vägg på en carport kräver också bygglov eftersom det blir en fasadändring.

Placera ditt garage eller din carport minst 6 meter från gatan om du ska ha porten vänd mot gatan, då möjligheten ska finnas att parkera fraamför koplementbyggnaden.

Byggnationen ska kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till. Om ditt hus dessutom ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Du behöver söka bygglov om:

  • Du ska bygga ett garage eller en carport och inte undantagen nedan fylls.

Du behöver inte söka bygglov om:

  • Ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus och komplementbyggnad
  • I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.
  • Det finns vissa lättnader i bygglovsplikten för bebyggda en- och tvåbostadshus som ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. I sådana områden får mindre tillbyggnader och komplementbyggnader i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus uppföras utan bygglov. Kontakta Byggenheten för mer information om din fastighet och den åtgärd du funderar på att göra omfattas av detta undantag.

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du behöver skicka in

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns.Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

  • Nya byggnader eller byggnadsdelar
  • läge och mått på byggnationen
  • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
  • anslutning till vatten och avlopp.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

Ytterligare handlingar behöver lämnas inför beslut om startbesked

Golvbrunn i garage

Risken för att olja och andra vätskor rinner ut i en golvbrunn och förorenar vattendrag är hög. Därför bör du inte installera en golvbrunn, även om du vill ha en för att samla upp exempelvis snö från bilen. Det är miljöbalkens försiktighetsprincip som styr det. Oftast behövs ingen golvbrunn för att ta hand om smältvatten i ett vanligt villagarage utan det kan räcka med en uppsamlingsränna.

Vill du ändå installera en golvbrunn krävs anmälan till miljönämnden. Det gör du genom att skicka in blanketten:

Ansökan om golvrunn i privat garage Pdf, 239.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du skickar blanketten till: miljoenheten@mark.se

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen